Szukaj

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, oraz zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży na odległość w Sklepie internetowym, oraz tryb postępowania reklamacyjnego i zwrotów.

 

§ 2

DEFINICJE

 1. Sklep: sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę: Podlaskie Konopie sp. z o.o. Dobrzyniówka 63A, 16-060 Zabłudów, NIP: 9662149817, REGON:388788898 za pośrednictwem strony internetowej: www.podlaskiekonopie.pl 
 2. Klient – każdy podmiot, który dokonuje zakupów w Sklepie 
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sklepem umowę kupna-sprzedaży , której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 5. Formularz Zamówienia – formularz udostępniony przez Sklep na stronie internetowej służący do złożenia zapytania ofertowego. 
 6. Produkt – rzecz ruchoma znajdująca się w ofercie Sklepu będąca przedmiotem umowy kupna-sprzedaży zawartej między Klientem a Sklepem.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta  stanowiące akceptację oferty Sklepu i potwierdzone dokonaniem płatności za zakupione Produkty.
 8. Umowa Sprzedaży- umowa kupna-sprzedaży zawarta z Klientem na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

§ 3

KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres e-mail:: podlaskiekonopie@gmail.com 
 2. Adres siedziby:: Dobrzyniówka 63a 16-060 Zabłudów.
 3. Numer telefonu do kontaktu: 668-008-881 – w godzinach 8:00-15:00.
 4. Numer rachunku bankowego y: 

BNP Paribas Bank Polski 31 1600 1462 1856 3199 3000 0001

 

§ 4

WYMAGANIA I ZAGADNIENIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze strony internetowej Sklepu i przeglądania asortymentu, jak również składania zamówień na asortyment Sklepu niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową, oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

§ 5

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Aby złożyć zamówienie należy przesłać zapytanie ofertowe na e-mail zamowienia@podlaskiekonopie.pl lub złożyć Formularz Zamówienia dostępny na stronie www.podlaskiekonopie.pl. Składając zamówienie należy podać dane osobowe imię i nazwisko, adres, adres e-mail, oraz numer telefonu, które niezbędne są do realizacji zamówienia. Warunki przechowywanie danych osobowych i plików cookies określa Polityka prywatności.
 2. W odpowiedzi za zamówienie, Sklep przesyła Klientowi ofertę określająca cenę za Produkt, warunki płatności oraz przewidywany czas realizacji zamówienia. 
 3. Czas realizacji zamówienia zależy od wielkości i rodzaju zamówienia i jest ustalany indywidualnie.
 4. Akceptując przedstawione warunki realizacji zamówienia Klient powinien przesłać e-mail potwierdzający przyjęcie warunków zamówienia, podać dane do faktury (jeżeli ma zostać wystawiona) i opłacić zamówienie zgodnie z postanowieniami § 6. 
 5. W przypadku niemożliwości przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep informuje o tym fakcie Klienta. 

 

§ 6

PŁATNOŚĆ I TRANSPORT

 1. Płatności należy dokonać na numer konta Sklepu podany § 3 pkt 4, lub przy odbiorze osobistym po wcześniejszym umówieniu. 
 2. Płatności przelewem należy dokonać w terminie 7 dni od dnia poinformowania Sklepu o akceptacji warunków zamówienia. W przypadku braku dokonania płatności we wskazanym terminie, Sklep przestaje być związany ofertą. 
 3. Sklep nie ma w ofercie usługi transportu.
 4. Na prośbę klienta Sklep  może pomóc w organizacji transportu i przedstawić jak najkorzystniejszą dostępną ofertę w danym momencie. 
 5. Umowa transportowa zostaje zawarta pomiędzy zewnętrzną firmą transportową, a Klientem. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za czas i sposób transportu, oraz rozliczenie się za tę usługę.
 6. Zamówienia o mniejszych gabarytach po wcześniejszym ustaleniu kosztów transportu mogą być wysłane za pośrednictwem poczty kurierskiej, po wcześniejszym ustaleniu i zaakceptowaniu warunków przez Klienta.

 

§ 7

ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1.  Umowa Sprzedaży zawarta zostaje po potwierdzeniu przez Klienta warunków zamówienia oraz dokonaniu płatności w sposób i w terminie określonym w § 6.  Po otrzymaniu wpłaty Sklep możliwie najszybciej przystępuje do realizacji zamówienia. 
 2.  Sklep realizuje zamówienie tj. przygotowuje zamówienie do odbioru w terminie określonym Umowie Sprzedaży. Sklep informuje niezwłocznie Klienta, jeżeli realizacja zamówienia w ustalonym terminie nie jest możliwa z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku strony mogą ustalić nowy termin realizacji zamówienia. 

 

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, będący Konsumentemmoże odstąpić od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przesyłając je pocztą na adres Sklepu lub pocztą elektroniczną na adres zamowienia@podlaskiekonopie.pl.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i można go pobrać tutaj.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od odstąpienia od Umowy. Zwrot zostanie dokonany przez Sklep przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Konsument powinien zwrócić towar na adres Sklepu podany § 3 pkt. 3 nie później niż 14 dni od odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy odesłanie Produktu, ze względu jego gabaryty i wagę, wiąże się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa.
 6. Zwrot Produktu i związane z tym dodatkowe koszty transportu wynikające z jego gabarytów i wagi  a skutkujące brakiem możliwości odesłania towaru w zwykłym trybie pocztą, , leżą po stronie Konsumenta.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:
 1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. w której przedmiotem sprzedaży są rzeczy wymagające prawidłowego przechowywania, w wyniku czego mogą ulec zniszczeniu i utracie swojej wartości.

 

 

§ 9

REKLAMACJE

 1. Reklamacje Klient składa pisemnie na adres poczty elektronicznej, lub pocztą na adres siedziby Sklepu.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sklep wynosi 14 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji.
 3. Reklamacji podlegają jedynie Produkty w niezmienionej formie (nie będące nierozłącznie połączone z innymi produktami, o zachowanej strukturze, zapachu i kolorze), przechowywane w odpowiednich warunkach, w suchym i przewiewnym miejscu.
 4. Sklep nie odpowiada za sposób wykorzystania zakupionych Produktów, ani za materiały, czy rzeczy z niego wykonane.

 

§ 10

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

 1. Szczegółowe informacje mówiące o pozasądowy możliwościach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta oraz dostępu do tych procedur można uzyskać w siedzibach lub na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów. Klient może również skorzystać z dochodzenia roszczeń za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie wynikających z ważnych przyczyn, takich jak zmian w przepisach prawa, zmian sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawie o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie o prawach konsumenta.  

 

Załącznik nr 1

Miejscowość, data

 

Podlaskie Konopie spółka z o.o.

Dobrzyniówka 63A 16-060 Zabłudów

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy zawartej w dniu …………………….na odległość*/poza lokalem przedsiębiorstwa* bez podania przyczyny.  

Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy.

Proszę o zwrot ceny towaru na konto*……… / w sposób, w jaki dokonano płatności za towar.*

 

………………………

Podpis konsumenta

 

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik: dowód zakupu*/umowa* (zalecane)                                                                           

Back to Top
Product has been added to your cart