Szukaj

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1 Klient, będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni od jej zawarcia

bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2 W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu

od Umowy Sprzedaży, przesyłając je pocztą na adres Sklepu lub pocztą elektroniczną na adres

zamowienia@podlaskiekonopie.pl.

3 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i

można go pobrać [K1]tutaj.

4 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie

otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od odstąpienia od Umowy.

Zwrot zostanie dokonany przez Sklep przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały

przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na

inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Konsument

powinien zwrócić towar na adres Sklepu podany § 3 pkt. 3 nie później niż 14 dni od odstąpienia

od Umowy Sprzedaży. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od

Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta

dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5 W przypadku odstąpienia od umowy odesłanie Produktu, ze względu jego gabaryty i wagę, wiąże

się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa.

6 Zwrot Produktu i związane z tym dodatkowe koszty transportu wynikające z jego gabarytów i

wagi a skutkujące brakiem możliwości odesłania towaru w zwykłym trybie pocztą, , leżą po

stronie Konsumenta.

7 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

odniesieniu do Umowy Sprzedaży:

a w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

b w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji

Konsumenta, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

c w której przedmiotem sprzedaży są rzeczy wymagające prawidłowego przechowywania, w

wyniku czego mogą ulec zniszczeniu i utracie swojej wartości.

REKLAMACJE

1 Reklamacje Klient składa pisemnie na adres poczty elektronicznej, lub pocztą na adres siedziby

Sklepu.

2 Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sklep wynosi 14 dni kalendarzowych od daty wpływu

reklamacji.

3 Reklamacji podlegają jedynie Produkty w niezmienionej formie (nie będące nierozłącznie

połączone z innymi produktami, o zachowanej strukturze, zapachu i kolorze), przechowywane w

odpowiednich warunkach, w suchym i przewiewnym miejscu.

4 Sklep nie odpowiada za sposób wykorzystania zakupionych Produktów, ani za materiały, czy

rzeczy z niego wykonane.

Back to Top
Product has been added to your cart